Colofon

Vormgeving en realisatie

10uur

Disclaimer

De content is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient aan ons te worden verzocht.

Google Analytics

Op deze website maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. Deze tool maakt gebruik van cookies - kleine tekstbestanden op de computer - om anoniem standaard informatie over de computer en het klikgedrag op te slaan. De verkregen informatie over het klikgedrag op deze website wordt - inclusief uw ip-adres - door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om statistische rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken, zodat wij vervolgens de website kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Cookies in- en uitschakelen

Binnen de instellingen van de browser kun je aangeven of cookies geaccepteerd mogen worden of dat ze standaard geblokkeerd worden.

Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van Visrecepten.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 1. De actie loopt t/m 1 december of zodra alle actielogo's op de website Visrecepten.nl gevonden zijn.
 2. Bij meerdere inzendingen van dezelfde locatie van het actielogo kijkt Visrecepten.nl naar de datum en tijd van inzending. De eerste binnengekomen mailer wint.
 3. Deelnemers kunnen 1 locatie insturen. Wanneer deze locatie reeds gevonden is door een andere deelnemer, zal Visrecepten.nl diegene op de hoogte stellen. In dit geval mag een andere locatie ingezonden worden.
 4. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 5. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Visrecepten.nl kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 6. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 7. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 9. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Visrecepten.nl gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 10. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Visrecepten.nl is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 11. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Visrecepten.nl, haar partners of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Visrecepten.nl niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 12. Visrecepten.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Visrecepten.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.,
 13. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Visrecepten.nl mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 14. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Visrecepten.nl gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 15.  Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 16. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Visrecepten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 17. Visrecepten.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 18.  Visrecepten.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 19. Visrecepten.nl is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 20. Visrecepten.nl is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Visrecepten.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Visrecepten.nl op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 21. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
 22.  Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Visrecepten.nl zal zo spoedig mogelijk reageren.